Privacyverklaring

BetonRestore Bv hecht veel waarde aan bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met om met persoonsgegevens.

BetonRestore BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijk wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waardoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waardoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor verwerking van uw persoonsgegevens
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, hierop willen wijzen en deze respecteren

Als BetonRestore BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens die terugvindt op onze website.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leverancier

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door BetonRestore BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling (en) :

  • Administratieve doeleinden
  • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
  • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.